Projekt – „Podniesienie efektywności energetycznej obiektów publicznych jako element systemowego podejścia do ochrony środowiska naturalnego w powiatach: proszowickim, bocheńskim i miechowskim”

W latach 2017-2020 Związek realizował  projekt pn.„Podniesienie efektywności energetycznej obiektów publicznych jako element systemowego podejścia do ochrony środowiska naturalnego w powiatach: proszowickim, bocheńskim i miechowskim”.  Na jego realizację uzyskano dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego  na lata 2014-2020, 4 Oś Priorytetowa Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym; Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR.
Jest to projekt  partnerski, który  jest realizowany w ramach Związku Międzygminnego,  na podstawie umowy partnerskiej pomiędzy Związkiem i 8 gminami należącymi do Związku.

Źródło finansowania projektu:

  1. 59,08% kosztów kwalifikowanych  to środki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego  na lata 2014-2020

2) 40,92 % kosztów kwalifikowanych  pochodzić  z budżetów Partnerów tj. Związku i Gmin uczestniczących  w projekcie. Natomiast koszty niekwalifikowane zostaną pokryte przez tych partnerów projektu u których wystąpiły.
Źródła finansowania wydatków projektu:

Koszt całkowity projektu: 14.276.684,70 zł, z czego:

Koszty kwalifikowane:       11.914.784,71 zł

Koszty niekwalifikowane:   2.361.899,99 zł

Wydatki finansowane z dotacji (59,08% kosztów kwalifikowanych):  7.039.254,77 zł

Zaliczka        2.977.432,84 zł

Refundacja  4.061.821,93 zł

Wydatki finansowane przez Gminy :  7.237.429,93 zł

Kwalifikowane 40,92%:                4.875.529,94 zł

Niekwalifikowane:                         2.361.899,99 zł

Głównym celem projektu było podniesienie efektywności energetycznej obiektów publicznych, należących do gmin członków Związku Międzygminnego. Projekt został przygotowywany we współpracy z gminami zaangażowanymi w projekt i zakłada  głęboką modernizację  energetyczną budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą źródeł ciepła, w tym z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii. Wyboru budynków zgłoszonych do projektu dokonały  poszczególne gminy.  Są to budynki typu szkoła, zespół szkół, dom ludowy, świetlica wiejska, budynek urzędu gminy, dom pomocy społecznej. Łącznie w projekcie mamy 16 następujących obiektów użyteczności publicznej z 8 gmin:

– Gmina Drwinia:

1. Zespół Szkół w Mikluszowicach

2. Budynek byłej szkoły w Wyżycach

3. Budynek wiejski (świetlica) w Świniarach

– Gmina Koniusza

4. Zespół Szkół w Biórkowie Wielkim

– Gmina Książ Wielki:

5. Szkoła Podstawowa w Antolce

– Gmina i Miasto Nowe Brzesko:

6. Środowiskowy Dom Samopomocy w Gruszowie

7. Świetlica wiejska w Gruszowie

8. Szkoła Podstawowa w Mniszowie

– Gmina Pałecznica:

9. Urząd Gminy w Pałecznicy

10. Dom Ludowy Niezwojowice

11. Dom Ludowy Lelowice-Kolonia

– Gmina i Miasto Proszowice:

12. Zespół Szkół w Żębocinie

13. Zespół Szkół w Klimontowie

– Gmina Racławice

14. „Willa Walerego Sławka” w Janowiczkach

– Gmina Radziemice:

15. Zespół Szkół w Radziemicach

16. Szkoła Podstawowa w Łętkowicach.