REALIZOWANE PROJEKTY

Projekt „Usuwanie azbestu z terenu Gmin należących do Związku Międzygminnego d.s. Gazyfikacji,  Rozwoju Terenów Wiejskich i Ochrony Środowiska w Proszowicach”

Zgodnie z Gminnymi Programami Usuwania Azbestu do roku 2023 Gminy maja za zadanie zrealizować  na swoim terenie działania w zakresie unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest i usuwania wyrobów zawierających azbest.  Elementem tego działania jest fachowe zbieranie odpadów zawierających azbest i przekazanie ich  firmom posiadającym odpowiednie zezwolenie w zakresie zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.

Zadanie polega na zebraniu minimum 240 Mg materiałów zawierających niebezpieczny azbest. Są to odpady należące do niebezpiecznych z kategorią odpadu: 17 06 05* – materiały konstrukcyjne zawierające azbest.

Odpady azbestowe będą zbierane z terenu sześciu następujących Gmin należących do Związku: Drwinia, Nowe Brzesko, Koniusza, Pałecznica, Racławice, Radziemice.

Termin zakończenia zadania to koniec października 2023.

Projekt jest współfinansowany w kwocie 127.977,79 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach Programu „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest. Część 1) Przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, zgodne z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest”

Wykonawcą zadania jest Firma Remontowo – Budowlana RAGAR Radosław Rokosz, os. Tysiąclecia 35/16, 31-610 Kraków

Projekt „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag

Projekt  współfinansowany z dotacji w kwocie 150000 zł ze środków krajowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Program priorytetowy NFOŚiGW nr 2.7 Racjonalne gospodarowanie i ochrona ziemi. Numer naboru 19/NC/OZ/2.7/2021.

W projekcie zadeklarowały udział następujące Gminy- członkowie Związku: Drwinia, Koniusza, Książ Wielki, Pałecznica, Proszowice i Nowe Brzesko.Termin realizacji projektu obejmuje cały rok 2022.


Projekt polega na  zebraniu od rolników  odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag a następnie przekazaniu tych odpadów do odzysku lub unieszkodliwienia.

Ostatecznymi bezpośrednimi odbiorcami korzyści będą posiadacze (rolnicy – mieszkańcy gmin)  odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag. Natomiast pośrednimi odbiorcami korzyści będzie całe społeczeństwo, ponieważ tak unieszkodliwione odpady nie będą zanieczyszczać środowiska bądź to przez zaleganie czasem w niewłaściwych miejscach (np. las) ani tym bardziej przez niewłaściwą „utylizację”.

Projekt – „Podniesienie efektywności energetycznej obiektów publicznych jako element systemowego podejścia do ochrony środowiska naturalnego w powiatach: proszowickim, bocheńskim i miechowskim”

W latach 2017-2020 Związek realizował  projekt pn.„Podniesienie efektywności energetycznej obiektów publicznych jako element systemowego podejścia do ochrony środowiska naturalnego w powiatach: proszowickim, bocheńskim i miechowskim”.  Na jego realizację uzyskano dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego  na lata 2014-2020, 4 Oś Priorytetowa Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym; Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR.
Jest to projekt  partnerski, który  jest realizowany w ramach Związku Międzygminnego,  na podstawie umowy partnerskiej pomiędzy Związkiem i 8 gminami należącymi do Związku.

Źródło finansowania projektu:

  1. 59,08% kosztów kwalifikowanych  to środki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego  na lata 2014-2020

2) 40,92 % kosztów kwalifikowanych  pochodzić  z budżetów Partnerów tj. Związku i Gmin uczestniczących  w projekcie. Natomiast koszty niekwalifikowane zostaną pokryte przez tych partnerów projektu u których wystąpiły.
Źródła finansowania wydatków projektu:

Koszt całkowity projektu: 14.276.684,70 zł, z czego:

Koszty kwalifikowane:       11.914.784,71 zł

Koszty niekwalifikowane:   2.361.899,99 zł

Wydatki finansowane z dotacji (59,08% kosztów kwalifikowanych):  7.039.254,77 zł

Zaliczka        2.977.432,84 zł

Refundacja  4.061.821,93 zł

Wydatki finansowane przez Gminy :  7.237.429,93 zł

Kwalifikowane 40,92%:                4.875.529,94 zł

Niekwalifikowane:                         2.361.899,99 zł

Głównym celem projektu było podniesienie efektywności energetycznej obiektów publicznych, należących do gmin członków Związku Międzygminnego. Projekt został przygotowywany we współpracy z gminami zaangażowanymi w projekt i zakłada  głęboką modernizację  energetyczną budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą źródeł ciepła, w tym z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii. Wyboru budynków zgłoszonych do projektu dokonały  poszczególne gminy.  Są to budynki typu szkoła, zespół szkół, dom ludowy, świetlica wiejska, budynek urzędu gminy, dom pomocy społecznej. Łącznie w projekcie mamy 16 następujących obiektów użyteczności publicznej z 8 gmin:

– Gmina Drwinia:

1. Zespół Szkół w Mikluszowicach

2. Budynek byłej szkoły w Wyżycach

3. Budynek wiejski (świetlica) w Świniarach

– Gmina Koniusza

4. Zespół Szkół w Biórkowie Wielkim

– Gmina Książ Wielki:

5. Szkoła Podstawowa w Antolce

– Gmina i Miasto Nowe Brzesko:

6. Środowiskowy Dom Samopomocy w Gruszowie

7. Świetlica wiejska w Gruszowie

8. Szkoła Podstawowa w Mniszowie

– Gmina Pałecznica:

9. Urząd Gminy w Pałecznicy

10. Dom Ludowy Niezwojowice

11. Dom Ludowy Lelowice-Kolonia

– Gmina i Miasto Proszowice:

12. Zespół Szkół w Żębocinie

13. Zespół Szkół w Klimontowie

– Gmina Racławice

14. „Willa Walerego Sławka” w Janowiczkach

– Gmina Radziemice:

15. Zespół Szkół w Radziemicach

16. Szkoła Podstawowa w Łętkowicach.

Projekt „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla 7 gmin należących do Związku Międzygminnego do spraw Gazyfikacji, Rozwoju Terenów Wiejskich i Ochrony Środowiska w Proszowicach”

Realizacja projektu „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gmin należących do Związku Międzygminnego Do Spraw Gazyfikacji, Rozwoju Terenów Wiejskich i Ochrony Środowiska w Proszowicach” kosztowała w sumie   89.450,00 zł (wartość po przetargu) Z czego: Dotacja: 76.032,00 zł (85%); Wkład własny Związku: 13.418,00 zł (15%)

Dotacja , stanowiąca 85 % wydatków kwalifikowanych projektu,  została przyznana w ramach  Konkursu  nr 2/POIiS/9.3/2013 a pochodzi ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 9.3  Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej- plany gospodarki niskoemisyjnej- finansowanych z Europejskiego Funduszu Spójności. Termin zakończenia projektu 31.08.2015 r.

Obszar realizacji projektu:

województwo małopolskie, powiat proszowicki: miasto i gmina Proszowice, gmina Pałecznica, gmina Radziemice; powiat bocheński: gmina Drwinia; powiat brzeski: gmina Szczurowa ; powiat miechowski: gmina Racławice.W projekt było zaangażowanych sześć spośród 9 gmin należących do Związku.

W ramach projektu powstały dla każdej z 6 gmin  plany gospodarki niskoemisyjnej i bazy danych. Miały też miejsce szkolenie dla pracowników a także działania informacyjno-promocyjne projektu, zgodnie z wymogami POIiŚ.

Projekt „Poprawa jakości usług publicznych świadczonych przez gminy należące do Związku Międzygminnego w Proszowicach”

Projekt  pt: „Poprawa jakości usług publicznych świadczonych przez gminy należące do Związku Międzygminnego w Proszowicach” był współfinansowany z dotacji z  Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, przyznanej w Konkursie Dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego oraz zrzeszeń jednostek samorządu terytorialnego na działania wspierające podnoszenie dostępności i jakości usług publicznych, organizowanym przez Departament Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Całkowita wartość projektu:  935.696,28 zł; Dotacja:  799.771,28 zł;  Wkład własny Związku: 135.925,00 zł

Projekt był realizowany w okresie 1.01.2013 – 31.12.2014.Celem  projektu była poprawa jakości usług publicznych  w dwóch obszarach, kluczowych dla rozwoju JST członków Związku Międzygminnego d.s. Gazyfikacji, Rozwoju Terenów Wiejskich i Ochrony Środowiska uczestniczących w projekcie tj. edukacji i usługach komunalnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.