Szczególny obiekt w naszym projekcie


Willa Walerego Sławka w Janowiczkach w Gminie Racławice

Jest to obiekt bardzo szczególnych w naszym projekcie, bo zabytkowy. Termomodernizacja była prowadzona pod nadzorem konserwatora zabytków.

Willa Walerego Sławka, trzykrotnego premiera II Rzeczypospolitej w latach 1930-31 i 1935, znajduje się w Janowiczkach niedaleko pomnika Bartosza Głowackiego. Willa wzniesiona została w latach 1934-1935 z przeznaczeniem na dom letni podpułkownika WP Walerego Sławka – honorowego obywatela Racławic.  W ciągu dwóch lat wybudowano willę wraz z zabudowaniami gospodarczymi. Wokół założono park z drzewami szlachetnymi i krzewami, a w zachodniej jego części założono ogród z drzewami owocowymi. Wnętrze pomieszczeń zostało wyposażone w nowoczesne meble, wykonane na zamówienie w Kalwarii. Zagroda została przekazana 5 lipca 1935r.

Termomodernizacja obiektu wykonana w ramach realizowanego przez Związek Międzygminny Projektu pn.  „Podniesienie efektywności energetycznej obiektów publicznych jako element systemowego podejścia do ochrony środowiska naturalnego w powiatach: proszowickim, bocheńskim i miechowskim”.  Finansowanie inwestycji:
– 59,08% kosztów kwalifikowanych  ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 4 Oś Priorytetowa Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.3. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.2. Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR
– 40,92% z budżetu Gminy Racławice

Zdjęcie z uroczystości przekazania zagrody Premierowi Waleremu Sławkowi w dniu 15 lipca 1935 roku

Zdjęcie z uroczystości przekazania zagrody Premierowi Waleremu Sławkowi w dniu 15 lipca 1935 roku
przed
przed
przed