Głęboka termomodernizacja zmierza ku końcowi

Nasz projekt pn.  „Podniesienie efektywności energetycznej obiektów publicznych jako element systemowego podejścia do ochrony środowiska naturalnego w powiatach: proszowickim, bocheńskim i miechowskim” zmierza ku końcowi.  Obecnie kończy się realizacja projektu w ostatnich trzech obiektach, tj.:

1. Świetlica Wiejska Gruszowie  (Gmina Nowe Brzesko)

2. Urząd Gminy w Pałecznicy (Gmina Pałecznica)

3. Zespół Szkół w Klimontowie (Gmina Proszowice)

Termomodernizacja każdego z tych obiektów jest możliwa dzięki dofinansowaniu w 59,08% kosztów kwalifikowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 4 Oś Priorytetowa Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.3. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.2. Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR. Pozostałe koszty ponoszą poszczególne Gminy.