GŁĘBOKA TERMOMODERNIZACJA: Zespół Szkół w Mikluszowicach


Termomodernizacja obiektu wykonana w ramach realizowanego przez Związek Międzygminny Projektu pn.  „Podniesienie efektywności energetycznej obiektów publicznych jako element systemowego podejścia do ochrony środowiska naturalnego w powiatach: proszowickim, bocheńskim i miechowskim”

Finansowanie inwestycji:

– 59,08% z  ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 4 Oś Priorytetowa Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.3. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.2. Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR
– 40,92% z budżetu Gminy Drwinia

ZS Mikluszowice przed
Mikluszowice 2

Obiekt po termomodernizacji:

ZS Mikluszowice po