GŁĘBOKA TERMOMODERNIZACJA: Domy Ludowe w Gminie Pałecznica

Dom Ludowy w Niezwojowicach oraz Dom Ludowy w Lelowicach-Kolonii

Termomodernizacja obiektów wykonana w ramach realizowanego przez Związek Międzygminny Projektu pn.  „Podniesienie efektywności energetycznej obiektów publicznych jako element systemowego podejścia do ochrony środowiska naturalnego w powiatach: proszowickim, bocheńskim i miechowskim”

Finansowanie inwestycji:

– 59,08% z  ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 4 Oś Priorytetowa Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.3. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.2. Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR
– 40,92% z budżetu Gminy Pałecznica

Dom Ludowy w Niezwojowicach:

przed

niezwojo

po:

IMG_6224
IMG_6220
IMG_6221

Dom Ludowy w Lelowicach-Kolonii:

przed

lelowi

po:

IMG_6229
IMG_6233