Budynek w Wyżycach w Gminie Drwinia


Budynek byłej Szkoły w Wyżycach w Gminie Drwinia, służący obecnie mieszkańcom, także został poddany termomodernizacji w ramach realizowanego przez Związek Międzygminny Projektu pn.  „Podniesienie efektywności energetycznej obiektów publicznych jako element systemowego podejścia do ochrony środowiska naturalnego w powiatach: proszowickim, bocheńskim i miechowskim”. Finansowanie inwestycji: – 59,08%  kosztów kwalifikowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 4 Oś Priorytetowa Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.3. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.2. Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR; – 40,92% z budżetu Gminy Drwinia.

P8080144
Wyżyce 1 po
Wyżyce 1 przed
Wyżyce po
Wyżyce przed