LXXXVI posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego

LXXXVI posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego d.s. Gazyfikacji, Rozwoju Terenów Wiejskich i Ochrony Środowiska w Proszowicach odbyło się dnia 31 lipca  2020 roku w  budynku Urzędu Gminy  i Miasta w Proszowicach, sala nr 8

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum
  2. Przyjęcie porządku obrad
  3. Informacja Prezes Zarządu Związku  nt. projektu „Podniesienie efektywności energetycznej…”
  4. Debata nad  „Raportem o stanie Związku Międzygminnego za rok 2019”.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Związku
  6. Zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu Związku za rok 2019

a)   omówienie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu

b)   przedstawienie uchwały RIO w sprawie zaopiniowania sprawozdania

c)   podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Związku za rok 2019

7. Udzielenie absolutorium Zarządowi Związku

a)   odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej

b)   przedstawienie uchwały RIO w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej

c)    podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Związku na rok 2020

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku

10. Wnioski i uwagi.

Transmisja obrad: https://www.youtube.com/channel/UCcqOqJEweKoUJQREC9NM4SQ/live