LXXXIV posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego d.s. Gazyfikacji, Rozwoju Terenów Wiejskich i Ochrony Środowiska w Proszowicach

LXXXIV posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego d.s. Gazyfikacji, Rozwoju Terenów Wiejskich i Ochrony Środowiska w Proszowicach w dniu 7 czerwca  2019 roku ( piątek) o godzinie  9.00 w  budynku Urzędu Gminy  i Miasta w Proszowicach, sala nr 8

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum
  2. Przyjęcie porządku obrad
  3. Debata nad  „Raportem o stanie Związku Międzygminnego za rok 2018”.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Związku
  5. Zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu Związku za rok 2018

a)   omówienie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu

b)  przedstawienie uchwały RIO w sprawie zaopiniowania sprawozdania

c)   podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Związku za rok 2018

6. Udzielenie absolutorium Zarządowi Związku

a)   odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej

b)  przedstawienie uchwały RIO w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej

c)    podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku

7. Podjęcie uchwały  w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu Związku

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Związku na rok 2019

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dot. ustalenia terminów wpłaty udziałów w roku 2019

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku

11. Wnioski i uwagi.

Transmisja obrad LXXXIV Zgromadzenia Związku w dniu 07.06.2019: https://www.youtube.com/watch?v=OvAVqWc7kXs