O ZMGP

Międzygminny Związek powstał w roku 1992. Wówczas nazywał się Związek Międzygminny
“Gazociąg”. Statut opublikowano 30 maja 1992 roku w 7 numerze Dziennika Urzędowego
Województwa Krakowskiego, pod pozycją 53. Związek jest wpisany do Rejestru Związków
Międzygminnych pod pozycją nr 64. Działamy na podstawie na podstawie przepisów Ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
zwanej dalej Ustawą oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
5 października 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru związków międzygminnych oraz
ogłaszania statutów związku (Dz. U Nr 121 poz. 1307), innych obowiązujących przepisów prawa
(w tym ustawa o finansach publicznych) oraz aktualnego Statutu Związku (Dz. Urz. Woj. Małopol.
Nr 524 z dnia 17 lipca 2007r poz. 3452).

Związek Międzygminny “Gazociąg” został powołany w celu prowadzenia gazyfikacji gmin
członkowskich. Pierwszym Prezesem Zarządu Związku był Pan Klaudiusz Kawecki. Statutowe
zadanie brzmiało „kompleksowa gazyfikacja terenów gmin należących do Związku, polegająca na
doprowadzeniu gazu do poszczególnych gmin poprzez budowę gazociągów przesyłowych
wysokoprężnych i stacji redukcyjno – pomiarowych gazu pierwszego stopnia”. W wyniku
działalności naszego Związku powstał gazociąg wysokoprężny relacji Kraków (Batowice) –
Muniaczkowice – Proszowice – Słomniki – Miechów – Książ Wielki – Charsznica. Niestety od roku
2001, w związku ze zmianą ustawy Prawo Energetyczne, Związek nie kontynuuje zadania
gazyfikacji jako inwestor. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne wywarła
znaczący wpływ na dalszy przebieg gazyfikacji. Przepisy ustawy zdjęły obowiązek ponoszenia
kosztów budowy zarówno gazociągów przesyłowych jak i rozbudowy sieci wraz z przyłączami
przez gminy, nakładając obowiązek realizacji i finansowania na przedsiębiorstwa energetyczne
zajmujące się przesyłaniem i dystrybucją paliw gazowych. Z tego też powodu dalsza gazyfikacja
została niestety zaniechana. Duża część gmin członkowskich nie doczekała się doprowadzenia
gazu do swych gmin.

W 2002 roku Związek Międzygminny „Gazociąg” zmienił zakres działania oraz nazwę na „Związek
Międzygminny d.s. Gazyfikacji, Rozwoju Terenów Wiejskich i Ochrony Środowiska
w Proszowicach” (ogłoszono wtedy nowy statut – Dz. Urz. Woj. Małopol. Nr 22 z dnia 13 lutego
2002r poz. 433). Od tego momentu znacznie poszerzył się zakres działalności naszego Związku.
Prze kilka lat wypracowywano różne koncepcje dalszej działalności – w dużej mierze dotyczące
odnawialnych źródeł energii.