Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej proszowice.pl

Związek Międzygminny ds. Gazyfikacji, Rozwoju Terenów Wiejskich i Ochrony Środowiska w Proszowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Związku Międzygminnego ds. Gazyfikacji, Rozwoju Terenów Wiejskich i Ochrony Środowiska w Proszowicach.

 • Data publikacji strony internetowej: 2022-03-01.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-30.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Sabina Miernik, damian@um.proszowice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 12 386 XX XX. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Budynek jest własnością Urzędu Gminy i Miasta Proszowice oraz Starostwa Powiatowego w Proszowicach

Parking

   1. Możesz skorzystać z miejsca parkingowego. Na parkingu wyznaczyliśmy 2 miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Pamiętaj o zabraniu karty parkingowej i umieszczeniu jej za szybą.
   2. Miejsca parkingowe są pomalowane na niebiesko i prawidłowo oznakowane.
   3. Od miejsca parkingowego do wejścia do budynku odległość wynosi około 15 metrów.
   4. Parking jest bezpłatny dla osób posiadających kartę parkingową.
   5. Wyznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajdują się w dziedzińcu budynku, wjazd od ul. 3 Maja a następnie po prawej stronie przez drogę między filarami. Są umieszczone znaki drogowe ze wskazaniem kierunku ruchu.

Pies asystujący

   1. Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.
   2. Pies musi mieć kaganiec. Nie dotyczy psów przewodników.
   3. Zapewniamy wodę dla zwierzaka.

Wejście do budynku

   1. Wejście główne nie znajduje się na poziomie gruntu.
   2. Do wejścia prowadzą schody.
   3. Ciąg schodów składa się 9 stopni.
   4. Przed schodami znajduje się pas ostrzegawczy wykonany z wypukłych elementów.
   5. Przy schodach znajduje się poręcz.
   6. Do wejścia doprowadzona jest stała pochylnia o nachyleniu %.
   7. Przestrzeń manewrowa przed wejściem wynosi 120 centymetrów.
   8. Drzwi nie otwierają się automatycznie.
   9. Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
   10. Otwierają się na zewnątrz.
   11. Otworzenie drzwi wymaga dużej siły.
   12. Drzwi mają wygodną i ergonomiczną klamkę.
   13. Można je łatwo utrzymać w pozycji otwartej.
   14. Szerokość otworu wejściowego wynosi 100 centymetrów.
   15. Drzwi są przeźroczyste i są kontrastowo oznaczone.
   16. Alternatywne wejście do budynku z użyciem windy. Wejście do windy zlokalizowane jest w okolicy miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością w dziedzińcu budynku.

Przestrzeń za wejściem

   1. Przestrzeń jest zazwyczaj cicha i spokojna.
   2. Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.
   3. Punkt obsługi znajduje się po lewej stronie.
   4. Punkt obsługi wyposażony jest w pętlę indukcyjną.
   5. W punkcie obsługi dostępna jest usługa tłumaczenia na język migowy.
   6. Blat jest obniżony i może do niego podjechać osoba na wózku.

Ciągi poziome

   1. Pomieszczenia znajdują się na jednej kondygnacji, ale na różnych poziomach.
   2. Część korytarzy nie jest dostępna dla osób poruszających się na wózkach

Ciągi pionowe

   1. Na inne kondygnacje możesz się dostać za pomocą schodów
   2. Możesz skorzystać z windy.

Schody

    1. Ciąg schodów składa się z 10 stopni.
    2. Stopień ma wysokość centymetrów.
    3. Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu.
    4. Stopnie są oznaczone kontrastowo
    5. Przed schodami znajdują się dotykowe pasy ostrzegawcze.

Winda

    1. Drzwi windy otwierają się automatycznie
    2. Szerokość drzwi wynosi centymetrów
    3. Winda znajduje się poza budynkiem
    4. Wejście do windy znajduje się przy wejściu do budynku od strony dziedzińca.
    5. Kabina windy ma głębokość centymetrów i szerokość centymetrów.
    6. Przyciski sterujące mają opisy w alfabecie Braille’a.
    7. Przyciski sterujące mają duże oznaczenia.
    8. Oznaczenia są kontrastowe.
    9. W windzie nie ma komunikatów głosowych.
    10. W razie problemów – zadzwoń do obsługi na numer telefonu: 12 386 10 20 wew. 100.

Pomieszczenia

  1. Około 90% pomieszczeń jest dostępnych dla osób na wózkach.