Zbiórka azbestu z gospodarstw rolnych

Szanowni Mieszkańcy Gmin należących do Związku Międzygminnego!

Uprzejmie informujemy, że na zlecenie Związku Międzygminnego na terenie naszych Gmin będzie prowadzona zbiórka odpadu azbestowego (ze starych pokryć dachowych) od Rolników, którzy się zakwalifikowali do projektu.

Zbiórkę będzie prowadziła Firma DELTA Tomasz Wejman z Końskowoli, która wygrała przetarg na realizację tego zadania.

Z każdym z Rolników Firma DELTA będzie kontaktowała się indywidualnie w celu ustalenia terminu odbioru azbestu.

Rolnik nie ponosi absolutnie żadnych kosztów w związku z realizacją tego zadania.

Nowy projekt dot. usuwania azbestu z gospodarstw rolnych

Projekt „Usuwanie azbestu z terenu Gmin należących do Związku Międzygminnego d.s. Gazyfikacji,  Rozwoju Terenów Wiejskich i Ochrony Środowiska w Proszowicach”

Zgodnie z Gminnymi Programami Usuwania Azbestu do roku 2023 Gminy maja za zadanie zrealizować  na swoim terenie działania w zakresie unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest i usuwania wyrobów zawierających azbest.  Elementem tego działania jest fachowe zbieranie odpadów zawierających azbest i przekazanie ich  firmom posiadającym odpowiednie zezwolenie w zakresie zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.

Zadanie polega na zebraniu minimum 240 Mg materiałów zawierających niebezpieczny azbest. Są to odpady należące do niebezpiecznych z kategorią odpadu: 17 06 05* – materiały konstrukcyjne zawierające azbest.

Odpady azbestowe będą zbierane z terenu sześciu następujących Gmin należących do Związku: Drwinia, Nowe Brzesko, Koniusza, Pałecznica, Racławice, Radziemice.

Termin zakończenia zadania to koniec października 2023.

Projekt jest współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach Programu „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest. Część 1) Przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, zgodne z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest”

Koszty:

koszt kwalifikowany zadania 140.049,00 zł

kwota dotacji  z NFOŚiGW:  70 024,00 zł,

kwota dotacji z WFOŚiGW w Krakowie: 54 262,00 zł

wkład własny Związku: 15.763,00 zł

Wykonawcą zadania jest Firma Remontowo – Budowlana RAGAR Radosław Rokosz, os. Tysiąclecia 35/16, 31-610 Kraków

Kondolencje

Z ogromnym smutkiem odebraliśmy wiadomość o śmierci Ś.P. Jana Makowskiego Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice w latach 2002-2014.

Pan Burmistrz Jan Makowski w latach 2003-2014 był nieprzerwanie Przewodniczącym Zgromadzenia Związku.

Rodzinie zmarłego składamy wyrazy szczerego współczucia.

XC posiedzenie Zgromadzenia Związku 

90 posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego d.s. Gazyfikacji, Rozwoju Terenów Wiejskich i Ochrony Środowiska w Proszowicach odbędzie się w dniu 20 czerwca  2022 roku (poniedziałek) o godzinie11.00 w  budynku Urzędu Gminy  i Miasta w Proszowicach, sala nr 8

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum
  2. Przyjęcie porządku obrad
  3. Debata nad  „Raportem o stanie Związku Międzygminnego za rok 2021”.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Związku
  5. Zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu Związku za rok 2021

a)   omówienie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu

b)   przedstawienie uchwały RIO w sprawie zaopiniowania sprawozdania

c)   podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz
sprawozdania z wykonania budżetu Związku za rok 2021

6. Udzielenie absolutorium Zarządowi Związku

a)   odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej

b)   przedstawienie uchwały RIO w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej

c)    podjęcie uchwały w sprawie absolutorium Zarządowi Związku

7. Wnioski i uwagi.

Link do transmisji z obrad: https://youtu.be/yPP9aHuSJqc