Zbiórka azbestu z gospodarstw rolnych

Szanowni Mieszkańcy Gmin należących do Związku Międzygminnego!

Uprzejmie informujemy, że na zlecenie Związku Międzygminnego na terenie naszych Gmin będzie prowadzona zbiórka odpadu azbestowego (ze starych pokryć dachowych) od Rolników, którzy się zakwalifikowali do projektu.

Zbiórkę będzie prowadziła Firma DELTA Tomasz Wejman z Końskowoli, która wygrała przetarg na realizację tego zadania.

Z każdym z Rolników Firma DELTA będzie kontaktowała się indywidualnie w celu ustalenia terminu odbioru azbestu.

Rolnik nie ponosi absolutnie żadnych kosztów w związku z realizacją tego zadania.

Nowy projekt dot. usuwania azbestu z gospodarstw rolnych

Nowy projekt dot. usuwania azbestu z gospodarstw rolnych

Związek Międzygminny d.s. Gazyfikacji,  Rozwoju Terenów Wiejskich  i Ochrony Środowiska w Proszowicach
informuję, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
przyznał Związkowi dotację ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej
na realizację zadania pn.:  „Usuwanie azbestu z gospodarstw rolnych z terenu Gmin należących do Związku Międzygminnego”
w ramach Programu Priorytetowego  „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest.
 Część 2) Przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych”.
Termin zakończenia realizacji projektu to  31.12.2024r.    

Budżet Związku na rok 2024 został uchwalony

W dniu 15 grudnia 2023 roku Zgromadzenie Związku Międzygminnego przyjęło jednogłośnie uchwałę w sprawie ustalenia budżetu Związku na rok 2024.

Budżet Związku w przyszłym roku wyniesie 1.134.218,39 zł. W jego ramach Związek będzie realizował kolejny projekt dotyczący usuwania azbestu. Tym razem z gospodarstw rolnych z terenu naszych ośmiu Gmin planuje się odebrać ponad 1000 ton odpadu azbestowego. W planach jest także ponowienie projektu dot. usuwania folii rolniczej.

Ze składek członkowskich Gmin będzie pochodzić 255.000 zł. Z poprzednich lat zostały środki w kwocie 27.218,39 zł. Pozostałe środki w zaplanowanym budżecie to zawnioskowana dotacja z WFOŚiGW w Krakowie.

Projekt „Usuwanie azbestu z terenu Gmin należących do Związku Międzygminnego d.s. Gazyfikacji,  Rozwoju Terenów Wiejskich i Ochrony Środowiska w Proszowicach”

Zgodnie z Gminnymi Programami Usuwania Azbestu do roku 2023 Gminy maja za zadanie zrealizować  na swoim terenie działania w zakresie unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest i usuwania wyrobów zawierających azbest.  Elementem tego działania jest fachowe zbieranie odpadów zawierających azbest i przekazanie ich  firmom posiadającym odpowiednie zezwolenie w zakresie zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.

Zadanie polega na zebraniu minimum 240 Mg materiałów zawierających niebezpieczny azbest. Są to odpady należące do niebezpiecznych z kategorią odpadu: 17 06 05* – materiały konstrukcyjne zawierające azbest.

Odpady azbestowe będą zbierane z terenu sześciu następujących Gmin należących do Związku: Drwinia, Nowe Brzesko, Koniusza, Pałecznica, Racławice, Radziemice.

Termin zakończenia zadania to koniec października 2023.

Projekt jest współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach Programu „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest. Część 1) Przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, zgodne z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest”

Koszty:

koszt kwalifikowany zadania 140.049,00 zł

kwota dotacji  z NFOŚiGW:  70 024,00 zł,

kwota dotacji z WFOŚiGW w Krakowie: 54 262,00 zł

wkład własny Związku: 15.763,00 zł

Wykonawcą zadania jest Firma Remontowo – Budowlana RAGAR Radosław Rokosz, os. Tysiąclecia 35/16, 31-610 Kraków

AZBEST

Związek Międzygminny d.s. Gazyfikacji, Rozwoju Terenów Wiejskich i Ochrony Środowiska w Proszowicach realizuje aktualnie projekt pn. „Usuwanie azbestu z terenu Gmin należących do Związku Międzygminnego d.s. Gazyfikacji,  Rozwoju Terenów Wiejskich i Ochrony Środowiska w Proszowicach” współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach Programu „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest. Część 1) Przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, zgodne z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest”

Wykonawcą zadania jest Firma Remontowo – Budowlana RAGAR Radosław Rokosz, os. Tysiąclecia 35/16, 31-610 Kraków

XCII Zgromadzenie Związku Międzygminnego d.s. Gazyfikacji, Rozwoju Terenów Wiejskich i Ochrony Środowiska w Proszowicach

Walne Zgromadzenie Związku Międzygminnego d.s. Gazyfikacji, Rozwoju Terenów Wiejskich i Ochrony Środowiska w Proszowicach zbierze się w dniu 16 czerwca  2023 roku o godzinie  11.00 w  budynku Urzędu Gminy  i Miasta w Proszowicach, sala nr 8

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum
  2. Przyjęcie porządku obrad
  3. Debata nad  „Raportem o stanie Związku Międzygminnego za rok 2022”.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Związku
  5. Zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu Związku za rok 2022
  6. Udzielenie absolutorium Zarządowi Związku
  7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia aktualnych uczestników Związku Międzygminnego
  8. Wnioski i uwagi.

Link do transmisji obrad: https://www.youtube.com/watch?v=SqSy5KylMMg